Salgsbetingelser

1.  Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Smartbells AS (Registrert i brønnøysundregisteret med org. nummer: 922 372 861, heretter «Leverandøren»), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Ved å kjøpe produkter levert av Smartbells AS og bruk av Smartbells AS sine tjenester godtar du («Kunden») vilkårene og betingelsene i dette dokumentet.

Disse vilkårene og ordrebekreftelsen levert av Smartbells utgjør den fulle avtalen mellom Smartbells og kunden. Eventuelle avvik fra de nevnte dokumentene må avtales skriftlig mellom Smartbells og Kunden for å være gyldige og bindende.

 

2. Ordre:

Smartbells AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre og bindende avtale om levering skjer først ved utstedelse av ordrebekreftelse fra Smartbells AS. Ved begrensning av ordre i ordrebekreftelsen vil kunden ha rett til å kansellere bestillingen.

3. Produktinformasjon:

Alle oppgaver og data som finnes i Smartbells AS produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel, men dette vil ikke gjelde for ordrer som er bekreftet, se punkt 2.

 

4. Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Smartbells AS lager, effektueres så snart som praktisk mulig.

Antatt leveringstid vil være tentativ og med forbehold om mulige forsinkelser med mindre annet er angitt særskilt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Kunden når varen blir overgitt til Kunden. Dette anses som levering.Tillgang til Smartbells tjenester skal gjøres tilgjengelig så tidlig som praktisk mulig etter mottagelsen av Smartbells maskinvare.

Kunden har 14 dagers returrett fra varen er mottatt. Varen må være ubrukt, og fremstå som ny.

Detaljer om returprosedyren finnes på www.Smartbjella.no/returns.

 

4. Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser kontant betaling. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales forsinkelsesrenter etter Lov om renter ved forsinket betaling («Forsinkelsesrenteloven) . Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Smartbells AS seg retten til, uten nærmere varsel, å oppstille krav om forskuddsbetaling/kontantbetaling ved senere bestillinger.

Priser:

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Smartbells AS og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Smartbells AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Terminkostnader faktureres forskuddsvis 1 gang pr. år hvis annet ikke er avtalt skriftlig.

Satser for tilgang til tjenestene kan justeres første gang ved utløpet av terminen angitt i avtalen eller ordrebekreftelsen, forutsatt at slik justering varsles av Smartbells minst 30 dager før terminens utløp. For avtaler uten angitt løpetid kan satsene justeres med 30 dagers varsel. Oppsigelse må i så fall skje senest 15 dager etter at varsel om prisøkning er mottatt. Ved vesentlige økninger i gebyrene skal Kunden ha rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

 

6. Salgspant

Eiendomsrett Smartbells AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

 

7. API integrering

Smartbells API-integrasjonstjenester er også tilgjengelige.

Integrasjonen vil gi informasjon fra Smartbells servicelagsnivå, for eksempel:

 • GPS-posisjon
 • Geofences
 • Varsler
 • Rapportering
 • Enhetsinnstillinger

Alle data som kommer fra og/eller en integrasjon med Smartbells infrastruktur, bør på forhånd gjennomgås og avtales med Smartbells, med resultat i en avtale mellom Smartbells og Kunden eller partneren. Enhver applikasjon eller databehandling som ikke vurderes i den avtalen er ikke tillatt.

Smartbells kan: (a) gjøre nye funksjoner eller funksjonalitet tilgjengelig (b) legge til nye tjenester. Kundens bruk av nye funksjoner eller funksjonalitet kan være betinget av kundens samtykke til ytterligere vilkår som gjelder for den nye funksjonen eller funksjonaliteten.

I avtalen mellom Smartbells og kunden eller partneren vil følgende punkter være definert:

 • Partsforhold
 • Personvern og personlig informasjon
 • Lisenskrav og begrensninger
 • Lisensbestemmelse
 • Priser og betalingsbetingelser
 • Avtaletermineringsvilkår
 • Utelukkelse av garantier
 • Ansvarsbegrensninger
 • Erstatninger

 

8. Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Kunden eller forhold på hans side, har Smartbells AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering.

Kunden kan ikke gjøre gjeldende krav eller rettsmidler knyttet til feil, avvik eller mangler som er et resultat av misbruk, forsømmelse, manglende vedlikehold eller forsvarlig stell av produktene. Det samme vil gjelde dersom slike feil, avvik eller mangler er et resultat av brudd på instruksjoner gitt av Smartbells for bruk av leveransene (pkt 10).

Eventuell garanti til Kunden og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Når Smartbells AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering

 

9. Reklamasjon

Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kunden skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven)

 

10.Vilkår for bruk mv.

Kunden gis rett til å bruke Smartbells-tjenestene i tjenesteperioden som spesifisert av Smartbells fra det tidspunkt installasjonen er fullført.

Smartbells forbeholder seg retten til å utføre planlagt vedlikehold og nødvendige feilrettinger, som kan føre til at tjenesten er begrenset i funksjonalitet og/eller utilgjengelig i begrensede perioder. Kunden er innforstått med at feil/mangler kan oppstå, og Kunden skal ikke ha krav på noen form for økonomisk kompensasjon, rettsmidler eller annet dersom feilretting igangsettes innen rimelig tid etter at Smartbells har fått kjennskap til feilen, eller feilen er forårsaket av omstendigheter utenfor Smartbells kontroll.

Kunden bærer all risiko knyttet til installasjon av utstyr, programmer og dokumentasjon. Dersom slikt går tapt eller skades, vil Kunden være ansvarlig for utgifter i forbindelse med reparasjoner eller utskiftninger. Hvis tjenestene krever at Smartbells leverer infrastruktur, skal denne avtalen gjelde adressen som slik tjeneste er bestilt for.

Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende dersom feil eller mangel skyldes Kundens brudd på de anvisninger for bruk som er gitt av Leverandør på www.Smartbjella.no/guidelines

11. Erstatningsansvar

Smartbells AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Smartbells AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet.

Kontraktsbrudd / ansvarsbegrensning

Ved kontraktsbrudd eller mislighold av forpliktelser, skal den misligholdende parten avhjelpe slikt brudd eller mislighold så snart det er rimelig mulig. I tilfelle bruddet eller misligholdet ikke kan avhjelpes innen rimelig tid, skal den misligholdende parten gi skriftlig melding om dette til den annen part. En slik melding skal angi årsaken, og så langt det er rimelig mulig, angi når forsvarlig ytelse kan gjenopptas.

I tilfelle brudd eller mislighold fra Smartbells, kan Kunden holde tilbake en passende del av sin betaling til Smartbells, forutsatt at det tilbakeholdte beløpet er strengt nødvendig for å avhjelpe virkningene av bruddet eller misligholdet, og kun inntil forsvarlig ytelse gjenopptas av Smartbells.

Smartbells kan umiddelbart stanse leveringen av tjenestene så lenge Kunden bryter sine forpliktelser beskrevet her. Ved gjentatte brudd på Kundens forpliktelser, eller dersom Kunden bruker tjenesten til å gi, eller gi tilgang til, informasjon som er i strid med norsk lov, da kan Smartbells si opp avtalen og tjenesten på ubestemt tid uten noe ansvar av noe slag overfor Kunden.

I tilfelle Kunden ikke foretar betaling innen 30 kalenderdager fra den opprinnelige forfallsdatoen for slik betaling, kan Smartbells si opp avtalen uten ytterligere grunn med 30 dagers varsel. Smartbells kan ikke avslutte avtalen som angitt her hvis kunden betaler det forfalte beløpet med renter før slutten av varselet.

Ingen av partene skal være ansvarlige for indirekte skader eller følgeskader eller tap, inkludert, men ikke begrenset til, arbeidskostnader, omarbeidingskostnader, forsinkelser, tapt fortjeneste eller tap av goodwill som oppstår ved bruk av Smartbells produkter og tjenester.

Summen av enhver parts ansvar for brudd på denne avtalen eller brudd på underforståtte betingelser eller garantier skal begrenses til den kvartalsvise totale kostnaden som skal betales for tjenestene levert av Smartbells til kunden. Kunden kan ikke under noen omstendighet kreve kompensasjon for kostnadene knyttet til oppsett av tjenestene. En part kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den andre parten er i vesentlig mislighold av sine forpliktelser etter avtalen, forutsatt at den ikke-misligholdende parten har gitt skriftlig varsel om slik oppsigelse og at den misligholdende parten ikke har rettet sitt vesentlige mislighold innen rimelig tid etter å ha mottatt slik melding, eller dersom det vesentlige bruddet ikke kan avhjelpes uten at det påføres vesentlige utgifter og ulemper for den ikke-overtredende part.

12. Nedstenging av tjenesten

Smartbells kan, etter eget skjønn, suspendere eller stenge, helt eller delvis, kundens tilgang til tjenestene hvis:

 • Kunden, til tross for påminnelser, ikke utfører betalinger på de angitte forfallsdatoene;
 • Kunden har satt opp eller brukt Smartbells utstyr i strid med avtalen eller instruksjonene gitt av Smartbells;
 • Kunden har brukt eller installert Smartbells utstyr slik at det har blitt skadet eller risikerer å bli skadet eller ødelagt; eller
 • Kunden, til tross for varsel fra Smartbells om dette, bruker tjenestene på en måte som medfører skade eller ulempe for Smartbells eller tredjeparter, for eksempel ved å bruke tjenesten i strid med loven.

Kunden er forpliktet til å betale månedlige avgifter for tiden tjenestene er suspendert og inntil avtalen opphører.

Gjenåpning av suspendert eller stengt tjeneste vil medføre et gebyr.

 

13. Varighet og opphør/oppsigelse

Denne avtalen er gyldig og gjeldende i den perioden som er spesifisert i avtalen, ordrebekreftelsen eller på annen måte avtalt mellom partene skriftlig. Dersom terminen ikke er spesifisert, skal terminen være 60 måneder fra leveringsdato eller oppstart av tjenestene.

I tilfelle Smartbells øker gebyrene vesentlig for tjenestene som omfattes av avtalen. Har Kunden rett til å si opp avtalen for slike tjenester med 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse må da skje innen 15 dager etter mottak av prisøkningsvarsel. Oppsigelse ved kontraktens utløp må meldes til Leverandøren med 30 dagers varsel, ellers fornyes avtalen med ytterligere 12 måneder.

Hver av partene skal ha rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning i tilfelle påbegynnelse av en prosedyre i eller for konkurs, insolvens, oppløsning eller avvikling av eller mot den andre parten.

For leieavtaler er det en bindingstid på 60 måneder, etter bindingstidens slutt skal det gjøres en avtale mellom Smartbells og Kunden om videre bruk eller retur av maskinvare.

 

14. Force Majeure

Er Smartbells AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Smartbells AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Smartbells AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum

 

15. Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner

 

16. Oppdrag

Smartbells skal til enhver tid være berettiget til å overdra sine rettigheter i henhold til denne avtalen (helt eller delvis), eller å utnytte underleverandører til enhver del den finner nødvendig eller ønskelig.

Kunden skal ikke overdra sine forpliktelser eller rettigheter i henhold til avtalen, helt eller delvis, til noen tredjepart uten Smartbells uttrykkelige samtykke, slikt samtykke skal ikke tilbakeholdes urimelig. Dette gjelder imidlertid ikke fusjoner, fisjoner, oppkjøp og lignende, og ved overdragelse til Kundens tilknyttede selskaper

 

17. Konfidensialitet

Partene skal, unntatt når det kreves av gjeldende lov eller dersom den andre parten samtykker skriftlig, holde all informasjon av konfidensiell karakter konfidensiell, inkludert, men ikke begrenset til, personlig informasjon, forretningshemmeligheter, sakkunnskap, informasjon som kan skade en av partene eller annen informasjon som kan utnyttes av tredjeparter i forretningsvirksomhet.

Partene skal sørge for at disse taushetspliktene også gjelder for partenes ansatte, representanter og andre som måtte opptre på vegne av partene. Partene skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre at konfidensielt materiale og informasjon ikke avsløres i strid med denne avtalen.

Konfidensialitetsforpliktelsene i denne avtalen skal overleve enhver oppsigelse av avtalen. Hver av partene skal sørge for at ansatte eller andre som trekker seg fra å representere denne parten, skal være underlagt tilsvarende konfidensialitetsforpliktelser som beskrevet her etter at de trekker seg

18. Privacy policy – personal data and information

Smartbells vil ta alle rimelige skritt for å sikre integriteten og sikkerheten til alle personopplysninger og informasjon som vert for eller behandlet av Smartbells i forbindelse med tjenesten i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Smartbells vil ikke avsløre eller gi tredjeparter tilgang til slike personopplysninger til noe formål, og vil ikke selv bruke slike data til noe annet formål, kommersielt eller på annen måte, enn det som kreves for å tilby tjenesten nedenfor. Smartbells vil imidlertid samle anonym statistikk og mønsteranalyse av bruk og innhold og står fritt til å bruke resultatene av slik statistikk til kommersielle og ikke-kommersielle formål.

Rollene og ansvaret til Smartbells med hensyn til behandling av personopplysninger styres ellers eksklusivt under vilkårene i en separat databehandleravtale inngått med Kunden ved oppstart av Tjenesten. Vilkårene er tilgjengelige på www.Smartbjella.no/privacy

19. Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort –av de alminnelige domstoler og partene vedtar Sør-Trøndelag tingrett som rett verneting.