Leveringsbetingelser bedrift – Mai 2019

1. Generelt
Vilkårene beskrevet i dette dokumentet gjelder for tilgang til tjenester mellom Smartbjella AS (Leverandør) og abonnenten (Kunde). Kunde er her forklart som den person som har undertegnet avtale eller på annen måte har registrert seg som bestiller.

2. Leveransen
Leverandør skal levere de tjenester og produkter som fremgår av tjenestebeskrivelsen inntatt på [www.copy29042020.smartbjella.inbusinessclients.no/tjenestebeskrivelse] og nærmere definert i ordrebekreftelsen fra Leverandøren.

Leverandøren beholder alle immaterielle rettigheter til de produkter og tjenester som leveres iht disse leveringsbetingelsene, herunder eventuelle oppdateringer, endringer og forbedringer av produkter og tjenester som skjer i avtaleperioden. Kunden har ingen rett til annen utnyttelse av disse rettighetene enn det som er nødvendig for utnyttelse av produkter og tjenester til sin tiltenkte bruk.

3. Rettigheter og plikter
Kunde gis rett til bruk av tjenestene 24 timer i døgnet for den perioden som er spesifisert i avtalen og fra det tidspunkt installasjonen er gjennomført. Leverandøren forbeholder seg retten til å gjennomføre planlagt vedlikehold og nødvendig feilretting som kan føre til at tjenesten har begrenset funksjonalitet og/eller er utilgjengelig for avgrensede perioder. Kunden er innforstått med at feil/mangler kan oppstå uten at dette gir rett til noen form for økonomisk kompensasjon dersom feilretting er igangsatt innen rimelig tid etter å ha blitt kjent med feilen.

Hvis ikke annet er avtalt, har Leverandør alle rettigheter til utstyr, programmer og dokumentasjon som Kunde gis tilgang til. Kunde bærer risiko for utstyr, programmer og dokumentasjon som Kunde installerer. Hvis dette mistes eller skades, faktureres Kunde for reparasjon eller bytte.

For de tjenester som forutsetter at Leverandør leverer infrastruktur, gjelder avtalen for den adressen tjenesten er bestilt til.

Smartbjella kundeservice kan kontaktes på tlf. +47 413 88 322. For åpningstider og kontaktskjema, se Smartbjella.no.

4. Betaling
For produkter, tjenester og eventuelle andre ytelser betaler Kunde som spesifisert i ordrebekreftelsen fra Leverandøren. Vederlag for tjenestene kan reguleres første gang ved utløp av periode spesifisert i avtalen, men dette må varsles minst 30 dager før periodens utløp. For løpende avtaler kan satsene reguleres med 30 dagers varsel.

Tilknytingsvederlag og vederlag for produkter som Kunde kjøper skal faktureres etter godkjennelse av leveransene. Bruk av tjenestene faktureres forskuddsvis pr. år. Eventuelle andre ytelser faktureres fortløpende såfremt ikke annet er avtalt.

Faktura forfaller til betaling pr. 14 dager. Dersom faktura ikke betales ved forfall, utferdiges det betalingspåminnelse/inkassovarsel. Betales det ikke innen 14 dager etter at varsel er mottatt, vil fordring bli sendt til inkasso.

Smartbjella AS kan kreve gebyr for utsendelse av faktura. Dersom endring i pris må antas å ha en viss betydning for Kunden, har Kunden rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning.

5. Taushetsplikt
Partene har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art, inkludert opplysninger om personlige forhold, opplysninger som kan skade en av partene eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet.

Taushetsplikten gjelder også partenes ansatte og andre som måtte handle på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale og opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med avtalen. Dette gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Leverandør er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

6. Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid forholdet varer. Slike forhold inkluderer ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

7. Mislighold
Det foreligger mislighold hvis en part ikke overholder sine forpliktelser i henhold til avtalen. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes den andre parts forhold eller forhold som er nevnt i punkt 6.

Arbeid for å avhjelpe mislighold skal utføres så raskt som mulig. Hvis ikke, skal den ene part gi den annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak og så vidt mulig angi når arbeidet kan utføres. Ved mislighold kan Kunde holde betaling tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som synes påkrevd for å avhjelpe virkningene av misligholdet, og bare inntil forholdet er brakt i overensstemmelse med avtalen.

Hvis Kunde ved hjelp av tjenestene i denne avtalen formidler eller gir tilgang til informasjon som bryter med norsk lov eller ved mislighold, kan Leverandør umiddelbart stenge leveransen, men bare inntil forholdet er brakt i overensstemmelse med avtalen. Ved gjentatte overskridelser av dette punktet kan leverandøren heve avtalen uten økonomiske forpliktelser av noen art.

Hvis forfalt vederlag med tillegg av renter ikke er betalt innen 30 kalenderdager fra første forfall, kan Leverandør heve avtalen med 30 dagers varsel. Hevingsretten bortfaller dersom Kunde gjør opp forfalt vederlag med tillegg av renter før fristens utløp.

Ved mislighold kan det kreves erstatning for dokumenterte økonomiske tap. Tapets omfang må være av en slik art at det kommer inn under vanlige prinsipper for erstatning i avtaleforhold. Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke.tatningskravet kan ikke overstige den kvartalsvise samlede kostnad (eks. mva) for de tjenestene misligholdet gjelder. Kunde vil ikke under noen omstendighet kunne kreve bortfall av etableringskostnader.

Er misligholdet av en slik art at det har vesentlig betydning, og det ikke kan avhjelpes uten at denne part påføres vesentlig kostnad eller ulempe, kan denne part etter å ha gitt den andre part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

8. Stenging av tjenesten
Smartbjella AS  har rett til å stenge kundens tilknytning hvis:

  • Kunden til tross for påminnelser, ikke betaler til angitt tid
  • Kunden har tilknyttet utstyr i strid med avtalen
  • Kunden har vanskjøttet kundeplassert utstyr slik at det er blitt ødelagt eller kan bli ødelagt
  • Kunden til tross for påtale, benytter tjenesten på en måte som medfører skade eller ulempe for Smartbjella eller tredjepart, for eksempel ved å benytte tjenesten i strid med lov.
  • Kunden plikter å betale månedlige avgifter i den tid som tjenesten er avstengt og inntil avtalen opphører.

9. Varighet og opphør/oppsigelse
Avtalen gjelder for den periode som er spesifisert i avtalen eller i bilag til denne avtalen. Hvis bindingstid ikke er spesifisert i avtalen eller i bilag, er den på 60 måneder fra leveringstidspunkt.

Hvis Leverandør øker satsene vesentlig for tjenestene som omfattes av avtalen (ref. punkt 4), har Kunde rett til å si opp avtalen for disse tjenestene med 30 dagers varsel. Oppsigelse må i så fall skje senest 15 dager etter at varsel om prisøkning er mottatt.

Oppsigelse ved avtalens utløp må være Leverandøren i hende med 30 dagers varsel. Ved manglende oppsigelse fornyes avtalen for nye 12 måneder.

Hvis det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen form for kreditorstyring, har den annen part rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

10. Overdragelse
Kunden kan ikke overdra sine forpliktelser eller rettigheter etter avtalen til andre uten Leverandørens samtykke. Dette gjelder likevel ikke fusjoner, fisjoner, oppkjøp o.l., og ved overdragelse til selskaper innen samme konsern. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Leverandør står fritt til å benytte factoring.

11. Tvister
Partenes plikter og rettigheter bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen etter rettsvirkningen av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem, skal tvisten avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Norge. Hver av parteneoppnevner en voldgiftsmann, og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner voldgiftsrettens tredje medlem som er voldgiftsrettens formann.

For øvrig gjelder bestemmelsen i lov om rettergangsmåten i tvistemål av 13.8.15 nr. 6 kapittel 32, for voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling.

12. Krav til driftsmiljø for utstyr
All bruk av produkter og tjenester skal skje i samsvar med Leverandørens brukerveiledninger/manualer.

13. Krav til bruk av tjenesten
Sporing:
Utstyret er konstruert for å levere gjennomsnittlig 2 posisjons oppdateringer pr.dag 5 måneder i året.

Se også våre salgsbetingelser.