Salgsbetingelser

1. Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Smartbells AS, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

2. Kunder
Smartbells AS selger kun til Virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. Smartbells AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre og bindende avtale om levering skjer først ved utstedelse av ordrebekreftelse fra Smartbells AS. Ved begrensning av ordre i ordrebekreftelsen vil kunden ha rett til å kansellere bestillingen.

3. Produktinformasjon
Alle oppgaver og data som finnes i Smartbells AS produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel, men dette vil ikke gjelde for ordrer som er bekreftet, se punkt 2.

4.   Priser
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Smartbells AS og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Smartbells AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. Levering/Risikoovergang
Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Smartbells AS lager, effektueres så snart som praktisk mulig. Antatt leveringstid vil fremgå av ordrebekreftelsen, men vil være tentativ og med forbehold om mulige forsinkelser med mindre annet er angitt særskilt

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir overgitt til Virksomheten. Dette anses som levering.

6. Betaling/Morarenter
Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser kontant betaling. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales forsinkelsesrenter etter Lov om renter ved forsinket betaling («Forsinkelsesrenteloven)  .

Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Smartbells AS seg retten til, uten nærmere varsel, å oppstille krav om forskuddsbetaling/kontantbetaling ved senere bestillinger.

7. Salgspant – Eiendomsrett
Smartbells AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

8. Mangler
Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på hans side, har Smartbells AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Eventuell garanti til Virksomheten og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet

Når Smartbells AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

9. Reklamasjon
Virksomheten forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven).

10. Vilkår for bruk mv.

Virksomheten kan ikke gjøre krav gjeldende dersom feil eller mangel skyldes virksomhetens brudd på de anvisninger for bruk som er gitt av Selger. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

Plassering:
Utstyret er konstruert for sporing av Sau. Utstyret skal monteres i henhold til monteringsanvisningen.

Temperatur:
SS-utstyret er konstruert for å operere i omgivelsestemperatur i området 0 til +80 grader c.
CS-ustyret er konstruert for å operere i omgivelsestemperatur i området -30 til +80 grader c.

Sporing:
Utstyret er konstruert for å leve opptil 5 år ved å levere gjennomsnittlig 2 posisjons oppdateringer pr.dag 5 måneder i året.
I våre laboratorie tester viser resultatene at Smartbjella kan ha en teoretisk levetid på opptil 17 år* – se http://www.smartbjella.no/produkt for detaljert beskrivelse.

Utstyret vårt har en garanti for å levere gjennomsnittlig 2 posisjons oppdateringer pr.dag 5 måneder i året i en 3 års periode.

Øvrige retningslinjer for bruk kan fremgå av bruksanvisning/leveransebeskrivelse som følger produktet.

Ved leie av produktet, se Leveringsbetingelser for garanti.

11. Erstatningsansvar
Smartbells AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Smartbells AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet.

12. Varighet og opphør/oppsigelse

Avtalen gjelder for den periode som er spesifisert i avtalen eller i bilag til denne avtalen.

Hvis Leverandør øker satsene vesentlig for tjenestene som omfattes av avtalen (ref. punkt 4), har Kunde rett til å si opp avtalen for disse tjenestene med 30 dagers varsel. Oppsigelse må i så fall skje senest 15 dager etter at varsel om prisøkning er mottatt.

Oppsigelse ved avtalens utløp må være Leverandøren i hende med 30 dagers varsel. Ved manglende oppsigelse fornyes avtalen for nye 12 måneder.

Stenging av tjenesten ved sesongslutt må være Leverandøren i hende med 30 dagers varsel. Ved manglende varsel oppgraderes avtalen til å gjelde for 12 måneder pr år.

Hvis det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen form for kreditorstyring, har den annen part rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

13. Force Majeure
Er Smartbells AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Smartbells AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Smartbells AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

14. Eksport
Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

15. Tvister
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort –av de alminnelige domstoler og partene vedtar Sør-Trøndelag tingrett som rett verneting.

Se også våre leveringsbetingelser.